Follow Martim Monitz to join the conversation.

When you follow Martim Monitz, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Martim Monitz

Poznan, Poland

Jesteśmy z Poznania, graliśmy wiele lat w różnych składach, od noise'owego Ciastka z początku lat 90tych po nowofalowo psychodeliczny Hipnote. W Martim Monitz spotkaliśmy się, by zagrać, co nie zostało zagrane i opowiedzieć, co nie zostało opowiedziane.